Logo: GOPS Lubawa

O projekcie

Aktywna przyszłość - skrót projektu

 • Opublikowane: 2017-05-16 14:01:21
 • Autor: Brygida Jęczewska, specjalista pracy socjalnej
 • drukuj
,,AKTYWNA  PRZYSZŁOŚĆ’’ projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie w latach 2017 - 2021  w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnieniePoddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Zarząd  Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
WNIOSKODAWCA: Gmina Lubawa.
REALIZATOR: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-05-2017r. do 30-04-2021r. (VI edycji)
WARTOŚĆ PROJEKTU: 829 680,00 ZŁ w tym 777 840,00 zł dofinansowania.
OKRES REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:  01-06-2017r. do 30-04-2021r.
 • edycja I: VI 2017r.-V 2018r.
 • edycja II: I 2018r.-XII 2018r.
 • edycja III: VIII 2018r.-VII 2019r.
 • edycja IV: III 2019r.-II 2020r.
 • edycja V: X 2019r.-IX 2020r.
 • edycja VI: V 2020r.-IV 2021r. 
PARTNER PROJEKTU: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
 
CEL  PROJEKTU:
Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród 72 mieszkańców (66 kobiet i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Lubawa poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej w latach 2017 - 2021.
 
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:
Gmina Lubawa jest terenem wiejskim o charakterze rolniczym, należącym do obszaru peryferyzacji społeczno-gospodarczej o utrudnionym dostępie do usług społecznych. Gminę zamieszkuje 10.891 osób (5.366 kobiet i 5.525 mężczyzn), w tym w wieku produkcyjnym: 6.800 osób  (3.124 kobiet i 3.676 mężczyzn) - dane Urzędu Gminy, na dzień 31-12-2015r. W roku 2015 system pomocy społecznej objął wsparciem 369 rodzin z terenu gminy, w których przebywało 1.158 osób, co stanowi 10,6% ogółu mieszkańców. Główne powody udzielanej pomocy to: niepełnosprawność (160 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (134 rodziny, w tym 65 rodzin wielodzietnych), bezrobocie (109 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (93 rodziny) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (47 rodzin, w tym 41 rodzin niepełnych i 6 rodzin wielodzietnych). Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że głównymi świadczeniobiorcami są kobiety, które stanowiły ponad 70% wszystkich świadczeniobiorców OPS. Wynika to z  gorszego położenia na rynku pracy i stereotypowego postrzegania roli kobiety w środowisku wiejskim (stereotyp matki- gospodyni domowej). Stereotypowy podział na role rodzinne i zawodowe stawia kobiety na pozycji uniemożliwiającej realizację zawodową, priorytetowo traktując wypełnianie obowiązków rodzinnych przy jednoczesnym niskim udziale mężczyzn w wypełnianiu w/w obowiązków. Istotnym aspektem mającym wpływ na trudną sytuację społeczno -zawodową kobiet w gminie jest również mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, pozwalających na godzenie życia rodzinnego z aktywnością na rynku pracy.Głównym problemem społecznym w Gminie Lubawa jest ryzyko ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego mieszkańców, w tym głównie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności kobiet, osób młodych w wieku 18 – 35 lat oraz osób w wieku 50+. Osoby te najczęściej charakteryzują się niskimi kwalifikacjami i umiejętnościami społeczno-zawodowymi, cechuje je również niska samoocena, brak gotowości do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz wiary we własne możliwości, dlatego niezbędne jest ich kompleksowe wsparcie, ukierunkowane na ich reintegrację społeczno -zawodową.W związku z powyższym zasadna jest realizacja projektu „Aktywna przyszłość”, w ramach którego osoby z powyższych grup, na podstawie zawartych kontraktów socjalnych zostaną skierowane do Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa, w którym realizować będą indywidualna ścieżkę reintegracji. 
 
GRUPA  DOCELOWA - odbiorcy projektu:
Uczestnikami projektu będą 72 osoby (66 kobiet i 6 mężczyzn) mieszkające na terenie gminy Lubawa zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18 - 65 lat, w szczególności osoby:
 • bezrobotne z III profilu pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • nieaktywne  zawodowe,
 • z niepełnosprawnościami (w szczególności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 • kobiety w wieku 50+,
 • osoby młode w wieku 18-35 lat,
 • z rodzin wielodzietnych,
które wezmą udział  w projekcie w ramach zawartych  kontraktów socjalnych.
 
ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM: 
Projekt zarządzany będzie przez 4 osobowy Zespół projektowy powołany Zarządzeniem Nr 1/RPO/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w sprawie powołania Zespołu Projektowego z dnia 2 maja 2017r w składzie:
 • zarząd;
 • koordynatorka projektu;
 • asystentka koordynatorki;
 • księgowa.
Zespół wspierany będzie przez przedstawiciela partnera projektu tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Decyzje strategiczne dotyczące realizacji projektu podejmować będzie Grupa Sterująca, w składzie: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
 
DZIAŁANIA: 
Projekt zakłada realizację sześciu 12-miesięcznych edycji Klubu Integracji Społecznej, w ramach których każdorazowo dla 12 osobowej grupy realizowany będzie program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący: 
 • Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych - 60h/grupa
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej - 32h/grupa
 • Warsztaty podstawy obsługi komputera - 30h/grupa
 • Warsztaty zarządzania czasem - 32h/grupa
 • Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej - 2 wyjazdy/grupa,
 • Kursy zawodowe (wg. indywidualnych predyspozycji uczestników projektu)- 1 kurs/osoba,
 • Indywidualne wsparcia psychologiczne – 20h/osoba,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem pracy 12h/osoba.
W ramach kontraktów socjalnych uczestnikom zostaną przyznane świadczenia pieniężne o charakterze aktywizacyjnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w trybie decyzji administracyjnych.Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu będzie zapewnienie im transportu na zajęcia grupowe oraz wyżywienia - w zależności od wymiaru godzinowego zajęć  obiad lub bufet kawowy.
 
ZAKŁADANE  REZULTATY I PRODUKTY:
 
Rezultaty 
 • 18 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po ukończeniu działań w projekcie.
 • 24 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe po ukończeniu działań w projekcie.
 • 36 osób będzie aktywnie poszukiwało zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
 • 72 osoby zwiększą swoją wiedza z zakresu ekonomii społecznej.
 • 72 osoby objęte zostaną kontraktem socjalnym.
 • 72 osoby skierowane zostaną do Klubu Integracji Społecznej.
 • 41 osób dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej poprzez: zmniejszenie swojego dystans do zatrudnienia, zwiększenie pewności siebie, podjęcie dalszej aktywizacji, rozpoczęcie nauki itp.
Produkty
 • 72 osoby wezmą udział w projekcie „Aktywna przyszłość”.
 • 72 osoby skierowane zostaną do Klubu Integracji Społecznej.
 • 72 osoby ukończą program reintegracji społeczno-zawodowej w KIS.
 • 72 osoby skorzystają z indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
 • 72 osoby ukończą „Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych”.
 • 72 osoby ukończą „Warsztaty aktywizacji zawodowej”.
 • 72 osoby skorzystają z konsultacji z trenerem pracy.
 • 72 osoby objęte zostaną szkoleniem z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych.
 • 72 osoby ukończą „Warsztaty podstawy obsługi komputera”.
 • 72 osoby wezmą udział w „Warsztatach wyjazdowych ekonomii społecznej”.
 • 72 osoby ukończą „Warsztaty zarzadzania czasem”.
 • Zrealizowane zostaną 72 kursy podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe.
 • Zrealizowanych  zostanie 1 440 godzin porad psychologicznych.
 • Zrealizowanych zostanie 864 godziny konsultacji z trenerem pracy.
 • Zrealizowanych zostanie 6 „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych”.
 • Zrealizowanych zostanie 6 „Warsztatów aktywizacji zawodowej”.
 • Zrealizowanych zostanie 6 „Warsztatów podstawy obsługi komputera”.
 • Zrealizowanych zostanie 12 „Warsztatów wyjazdowych ekonomii społecznej”.
 • Zrealizowanych zostanie 6 „Warsztatów zarządzania czasem”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook