Projekty

Aktualności z „Aktywnej przyszłości”

  • Opublikowane: 2020-07-20 11:28:25
  • Autor: Patrycja Klimek, specjalista pracy socjalnej
Dobiega końca realizacja V edycji projektu „Aktywna przyszłość”.
 
W miesiącu maju i czerwcu uczestnicy brali udział w „Warsztatach podstawy obsługi komputera”, natomiast w lipcu uczestniczyli w „Warsztatach zarządzania czasem” podczas których doskonalili umiejętności konstruktywnego zarządzania czasem, poznali także błędy i skutki niewłaściwego gospodarowania czasem.  Nadmienić należy, iż w związku z zaistniałą w kraju sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-COV-2 zajęcia przeprowadzone były w reżimie sanitarnym. Beneficjenci wyposażeni zostali w przyłbice ochronne i rękawiczki, został zachowany również odstęp między uczestnikami.
W sierpniu beneficjenci po 10-miesięcznym bloku warsztatów grupowych i poradnictwa psychologicznego  rozpoczną podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach kursów zawodowych. Kursy zostały wybrane w trakcie spotkań z trenerem pracy  zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami,  możliwościami i predyspozycjami. Wybrane przez uczestników kursy to m.in.: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc kucharza, sprzedawca/magazynier z obsługą wózków jezdniowych, opiekunka dziecięca z animacją czasu wolnego, pracownik pielęgnacji terenów zielonych. 
W lipcu ruszyła VI – ostatnia już edycja projektu „Aktywna przyszłość” w ramach której skierowanych do Klubu Integracji Społecznej zostało kolejnych 12 uczestników. Beneficjenci zgodnie z harmonogramem rozpoczęli swój udział w 60-cio godzinnym cyklu „Warsztatów rozwoju umiejętności społecznych” zaplanowanych do realizacji w miesiącach lipiec- wrzesień 2020r. Warsztaty mają na celu między innymi rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Ponadto osoby biorące udział w projekcie objęte są indywidualnym wsparciem psychologa.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Aktualności z „Aktywnej przyszłości”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook